Povinné informace

Oficiální název

 • Obec Vidochov

Důvod a způsob založení

 • Obec Vidochov je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Další informace – viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Organizační struktura

 • Obec Vidochov má sedmičlenné volené zastupitelstvo obce, starostku a místostarostu, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva obce. Zatupitelstvo obce zřídilo výbory finanční, kontrolní a kulturní. Seznam členů zastupitelstva: Věra Poláková, Pavel Horáček, Ing. Miloslava Erlebachová, Lukáš Fejfar, Lea Patková, Aleš Rosa, Bc. Lenka Šimková.Při obci je zřízena Místní knihovna Vidochov. Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou obcí Vidochov zřízeny, nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet obce Vidochov:
 • SDH Vidochov

Kontaktní spojení

 • Veškeré kontaktní údaje naleznete v kategorii KONTAKT

Případné platby můžete poukázat

 • na účet České spořitelny a.s. 1160642349/0800

IČO

 • Identifikační číslo organizace (IČO) – 00272345

DIČ

 • Daňové identifikační číslo (DIČ) – CZ00272345 (plátcem DPH)

Rozpočet v tomto a předchozím roce

 • Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok bude postupně doplněno do příslušné sekce těchto internetových stránek.

Žádosti o informace

 • Pro získání potřebných informací kontaktujte, prosím, obecní úřad

Příjem žádostí a dalších podání

 • Pro podání žádostí a dalších podání využijte kontaktní formulář v kategorii KONTAKT

Opravné prostředky

 • Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Formuláře

 • Pro získání potřebných formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, kontaktujte, prosím, obecní úřad.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 • V případě potřeby pomoci s řešením různých životních situací kontaktujte pracovníky obecního úřadu, kteří se vám budou snažit pomoci v rámci svých zákonných a časových možností.

Nejdůležitější předpisy


Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých obec jedná:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a další.
Dále obec jedná dle místních vyhlášek, které jsou zveřejněny v kategorii OBECNÍ ÚŘAD - VYHLÁŠKY A FORMULÁŘE


Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací bude doplněn.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

 • Výroční zprávy za období uplynulých dvou let jsou umístěny